Download Map DotA 6.74b & Changelog

loading-screen-74
Download Map
Cập nhật changelog phiên bản 6.74b
  • Sửa một lỗi hiếm khiến Panda không thể hồi sinh sau khi chết.
  • Sửa lỗi skill phụ từ Aghanim's Fireblast khi không thể chọn mục tiêu là đối tượng đang bay.
  • Sửa lỗi Flamebreak không thể ngăn các skill Channeling.
  • Sửa lỗi Flamebreak tác động tới những đối tượng chống Magic.
  • Sửa lỗi về Fog ở mode -sp.
  • Sửa lỗi hiếm khiến EMP có thể gây tự sát.